CHELSEY STINSON
Schedule:  Monday, Thursday, Friday, alternating Saturdays & Sundays